ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อกำหนดงาน โครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อกำหนดงาน โครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1