ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อกำหนดงาน โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า หม้อแปลง (Ring Main Unit) ตู้สวิทซ์ควบคุมและอุปกรณ์ของอาคารสภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างข้อกำหนดงาน โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า หม้อแปลง (Ring Main Unit) ตู้สวิทซ์ควบคุมและอุปกรณ์ของอาคารสภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1