ผู้บริหารสำนักงานบริหารระบบกายภาพและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2565 ผู้บริหารสำนักงานบริหารระบบกายภาพและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือในการทำร่วมกันในโครงการด้านวิชาการ โดยมี ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่เข้าหารือประเด็นการรับงานบริการวิชาการในงานด้านการออกแบบและด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการให้บริการทางวิชาการเพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการทางวิชาการต่อไป