ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและ บำรุงรักษาเชิงป้องกันระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและ บำรุงรักษาเชิงป้องกันระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้หมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น. และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้ เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย จึงได้พิจารณา รายละเอียดของผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ผลการประกดราคา ปรากฏว่าบริษัท อินโน-เอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและบำรุงรักษา เชิงป้องกันระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 590,000.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมกาษีมูลค่เพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ตลอดจนค่ใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565