ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทซ์ควบคุมและอุปกรณ์ ของอาคารสภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทซ์ควบคุมและอุปกรณ์ ของอาคารสภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทร์ควบคุมและอุปกรณ์ของอาคารสภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดยืนซองประกวดราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.00 น. และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย จึงได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย ผลการประกดราคา ปรากฏว่า บริษัท แอ็ดวานซ์ เอนเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการใน โครงการบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, หม้อแปลง, Ring Main Unit, ตู้สวิทซ์ควบคุม และอุปกรณ์ของอาคารสภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยพิจารณาตาม เหตุผลด้านราคาและคุณสมบัติด้านเทคนิค โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,729,998.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสน สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2565