ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดยืนซองประกดราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย จึงได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ผลการประกวดราคา ปรากฎว่า กิจการค้าร่วม วินเนอร์ ไลท์และแอ็ดวานซ์ เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการในโครงการสำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยพิจารณาตามเหตุผลด้านราคาและคุณสมบัติ ด้านเทคนิค โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,397,250.00 บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565