ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรม เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง ผลการประกดราคาจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรม เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามประกาศสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างผู้เหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) โดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. และเปิดซอง ใบเสนอราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งมีผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย จึงได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ผลการประกวดราคา ปรากฏว่า บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการในโครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (จำนวน 3 อาคาร) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยพิจารณาตามเหตุผลด้านราคา โดยเสนอราคาเป็น เงินทั้งสิ้น 3,300,094.00 บาท (สามล้านสามแสนเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2565