ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมแผนงานภายในสำนักงาน เดือน พ.ค. ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมแผนงานภายในสำนักงาน เดือน พ.ค. ครั้งที่ 1