ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อ อนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (งวดที่ 1)

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อ อนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 4 (งวดที่ 1)