ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ขอปรึกษาหารือ เรื่อง ปรับปรุงอาคารเฉลิม บูรณะนนท์

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ขอปรึกษาหารือ เรื่อง ปรับปรุงอาคารเฉลิม บูรณะนนท์