ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 (งวดที่ 1)

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการสำรวจและปรับปรุงระบบปรับอากาศและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระยะที่ 1 (งวดที่ 1)