ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมการเริ่มดำเนินงาน (Kick Off) โครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (BIM) (ระยะที่ 3) สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมการเริ่มดำเนินงาน (Kick Off) โครงการจัดจ้างทำฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล การจัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลอาคารดิจิทัล (BIM) (ระยะที่ 3) สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง