สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา