โครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี

โครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี

. . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ

. . . สภากาชาดไทยจึงมีดำริที่จะจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองแด จำหน่วย 50 ไร่ เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการซึ่งจะต้องมีการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ที่ตั้ง ความเหมาะสมและความต้องการในการใช้พื้นโครงการ แนวคิดผังแม่บท ผังบริเวณ แบบเบื้องต้นสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมงานระบบ


งานการจัดทำผังแม่บทโครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี

งานการจัดทำผังแม่บทโครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างสถานีกาชาด 9 อุดรธานี

. . . . ผู้อำนวยการ นายชินเทพ เพ็ญชาติ , รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์ จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างสถานีกาชาด 9 อุดรธานี เพื่อช่วยเหลือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สำรวจพื้นที่เตรียมพร้อมในการก่อสร้างสถานีกาชาด 9 อุดรธานี
สำรวจพื้นที่เตรียมพร้อมในการก่อสร้างสถานีกาชาด 9 อุดรธานี