จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร (BIM)

สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร (BIM)


. . . . ผู้อำนวยการ นายชินเทพ  เพ็ญชาติ , รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ บุคลากรสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร  (BIM) เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานที่ทำในปัจจุบัน