สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย

. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนชนในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง

สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย