สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร

. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนชนในจังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง

สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร