โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด จังหวัดอุดรธานี

โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

. . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ

. . . . ในการนี้สำนักงานบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย จึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังโครงการเป็นรั้วทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแดในการใช้ประโยชน์ในอนาค

. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี