งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Power Monitoring Expertกราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน

Chart by Visualizer

Building1 – สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

Building2 – อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์

Building3 – อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร


งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญในอาคารนำร่อง 3 อาคาร
2. เพื่อหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารนำร่องทั้ง 3 อาคาร ทั้งในด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์
3. เพื่อให้เกิดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
4. เพื่อให้เกิดผลประหยัดอย่างมีรูปธรรมในการดำเนินการด้านการอนุกรักษ์พลังงานในอาคารนำรองทั้ง 3 อาคาร
5. เพื่อจัดทำระบบเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานของแต่ละอาคารเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านพลังงานในภาพรวมขององค์กร

การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

. . . . การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ENERGY DAY

. . . . การจัดกิจกรรม ENERGY DAY ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ.บริเวณหน้าอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ภายในงานมีการมอบรางวัลประกวดคำขวัญ, รางวัลประกวดหน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน และนิทรรศการความรู้ด้านพลังงาน ประมวลภาพสรุปโครงการจัดการพลังงาน

การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน (รอบพิเศษ)

. . . . การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน (รอบพิเศษ) ให้กับพนักงานสภากาชาดไทย นักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 500 คน เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน