คณะอนุกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์
ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ที่ปรึกษา

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์
เลอสม สถาปิตานนท์
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์
ดร.ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
ที่ปรึกษา


นายชินเทพ เพ็ญชาติ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
ประธานอนุกรรมการ


ศาสตราจารย์
จามรี จุลกะรัตน์
อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์
ดร.เสริชย์ โชติพานิช
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กวีไกร ศรีหิรัญ
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นพดล จอกแก้ว
อนุกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี
อนุกรรมการ

นายสรายุทธ ทรัพย์สุข
อนุกรรมการ

นางวันทนีย์ จิตต์การุญราษฎร์
อนุกรรมการ
และเลขานุการ


นางสาวธัญญพัทธ์ บวรโชติสวัสดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ


? หนังสือคำสั่งสภากาชาดไทย – คณะอนุกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย  คลิก