โครงสร้างการบริหารงาน


ฝ่ายธุรการ

1.  รับผิดชอบงานสารบรรณ
2.  งานการเงิน
3. งานพัสดุ
4. งานบุคลากร
5. งานเลขานุการ
6. งานอาคารสถานที่ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนแม่บทและมาตราฐานงานกายภาพ

1.  รับผิดขอบงานจัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการด้านกายภาพ ให้เป็นไปตามแผนแม่บท
2.  จัดทำแผนปฏิบัติงานทางด้านกายภาพประจำปี         
3. จัดทำมาตรฐานในการสรรหา ว่าจ้าง ผู้ศึกษาโครงการ ผู้บริหารโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง
4. จัดทำมาตรฐานการออกแบบ วัสดุและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่

1.  รับผิดชอบงานตรวจสอบและพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าระยะเวลารับประกันแล้ว
2. งานการบริหารอาคาร
3. งาน Logistic
4. งานซ่อมบำรุง
5. และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

? ระเบียบสภากาชาดไทย การแบ่งส่วนงานของสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย คลิก