เกี่ยวกับสำนักงานฯ

ประวัติความเป็นมา


                สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีอาคารที่ทำการ และอาคารรักษาพยาบาลจำนวนมากกว่า 100 อาคาร ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารอนุรักษ์ และอาคารเก่าที่สร้างในปัจจุบัน รวมถึงโครงการที่กำลังก่อสร้างอีกหลายโครงการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย ได้ทำการศึกษา และรวบรวมผลการศึกษาผังแม่บทสภากาชาดไทยเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 301 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ว่า สภากาชาดไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ควบคุมดำเนินงานด้านกายภาพให้เป็นไปตามผังแม่บทของสภากาชาดไทย เกณฑ์การขออนุมัติผู้ออกแบบ และขออนุมัติแบบรายละเอียดไม่มีความชัดเจน มาตรฐานการเขียนแบบงานก่อสร้าง และสถานที่ระบบการจัดเก็บภายหลังการก่อสร้างไม่มีหน่วยงานรองรับ
                จึงได้เสนอว่าควรมีหน่วยงานหนึ่งที่จะรองรับงานต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทยเสนอสภากาชาดไทยจึงเห็นสมควรในการจัดตั้งสำนักงานบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย ให้เป็นหน่วยงานระดับหน่วยงานพิเศษเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว

ภารกิจหลัก


. . . สำนักบริหารระบบกายภาพ มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

หน้าที่รับผิดชอบ


                1. ควบคุมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
                2. พิจารณาผังทางกายภาพทั้งหมดของสภากาชาดไทย รวมถึงการก่อสร้างใหม่ และการบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนแม่บท
                 3. พิจารณางบประมาณในหลักการที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย ทั้งการก่อสร้างใหม่ และการบำรุงรักษา
                4. ให้คำปรึกษาและดำเนินการเพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ของกิจกการสภากาชาดไทย ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบ สาธารณูปโภคสภากาชาดไทยมอบหมาย