สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนใน จังหวัดฉะเชิงเทรา
โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด จังหวัดอุดรธานี
โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี . . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ . . . . ในการนี้สำนักงานบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย จึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังโครงการเป็นรั้วทึบ …
โครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี
โครงการจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ . . . สภากาชาดไทยจึงมีดำริที่จะจัดตั้งสถานีกาชาด 9 หนองแด จังหวัดอุดรธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หนองแด จำหน่วย 50 ไร่ เป็นพื้นที่จัดตั้งโครงการซึ่งจะต้องมีการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ที่ตั้ง ความเหมาะสมและความต้องการในการใช้พื้นโครงการ แนวคิดผังแม่บท …
สำรวจพื้นที่งานปรับปรุงภูมิทัศน์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
สำรวจพื้นที่งานปรับปรุงภูมิทัศน์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย . . . . รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์ จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงสำรวจพื้นที่งานปรับปรุงภูมิทัศน์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดน่าน
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนใน จังหวัดน่าน
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี
. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนชนในจังหวัดราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสกลนคร
. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนชนในจังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย
. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับช่วยเหลือประชาชนชนในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง