ผังแม่บท 2555 โครงการที่ 1 พื้นที่ฝั่งตะวันออกถนนอังรีดูนังต์
ผังแม่บท 2555 โครงการที่ 1 พื้นที่ฝั่งตะวันออกถนนอังรีดูนังต์ ( E- Book ) ความเป็นมา . . . . พื้นที่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาล เป็นที่ทำการของหน่วยงานสถาบันที่มีบทบาททั้งการศึกษา การเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และการบริการอื่นๆ แก่ประชาชนนและสังคมนอกจากบริเวณเขตพื้นที่เพื่อเป็นที่ทำการแล้ว ยังประกอบด้วยบริเวณเขตหอพักอาศัยของนิสิต เจ้าหน้าที่และบุคลากร บริเวณเขตพักผ่อนสันทนาการ บริเวณเขตสนับสนุนการดำเนินงาน พื้นที่ประวัติศาสตร์ ผังบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์มีการวางแผนมาแต่แรกเริ่มมีกลุ่มอาคารอนุรักษ์เป็นที่หมายตาในบริเวณ รวมทั้งเป็นที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมนทรมหาอานันทมหิดล . . . . หน่วยงานทั้ง 4 มีการขยายตัวเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพตลอดมา ความต้องการพื้นที่ใช้งานทำให้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้น ในช่วงระยะเวลา …
ผังแม่บท 2555 โครงการที่ 2 พื้นที่ฝั่งตะวันตกถนนอังรีดูนังต์
ผังแม่บท 2555 โครงการที่ 2 พื้นที่ฝั่งตะวันตกถนนอังรีดูนังต์ ( E-Book ) ความเป็นมา . . . . สภากาชาดไทย เป็นองค์การสาธารณกุศลสงเคราะห์ ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้สถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2436 หลังจากนั้น กิจการของสภากาชาดไทยได้เติบโตและขยายตัวมาโดยตลอด ทำให้เกิดการขยายหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการขยายตัว ของสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ของสภากาชาดไทยบริเวณสถานเสาวภา . . . . การพัฒนาขยายหน่วยงานและภาระหน้าที่ของสภากาชาดไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินและอาคารขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอด มีการปลูกสร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับการขยายตัว แต่การขาดการวางแผนการใช้ที่ดิน อาคาร ภูมิทัศน์ สาธารณูปโภค ที่ตอบรับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีความหลากหลายและตั้งอยู่กระจัดกระจาย ทำให้เกิดความสับสน สูญเสียเวลาและทรัพยากรในการดำเนินงานและประสานงาน …
ผังแม่บทเพื่อการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 หนองแด อุดรธานี
ผังแม่บทเพื่อการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 หนองแด อุดรธานี ( E-Book ) ความเป็นมา . . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9ตามพระราชดำริ . . . . สภากาชาดไทยจึงขอมติคณะรัฐมนตรีให้สภากาชาดไทยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณหนองแด จำนวนประมาณ 50 ไร่ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นคลังพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย และศูนย์โลจิสติกส์เชื่อมต่อการลาเลียงขนส่งกับศูนย์อื่นในภูมิภาค และยังเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ …
ผังแม่บท 2557 ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
ผังแม่บท 2557 ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ( E-Book ) ความเป็นมา . . . . สภากาชาดไทยได้พัฒนาที่ดินบริเวณเขาล้าน จังหวัดตราด บนเนื้อที่ 424 ไร่ หรือที่เรียกว่า ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เพื่อบริการประชาชน นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529 ที่ได้ยกเลิกการใช้งานเป็นค่ายอพยพผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชา มีการดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภากาชาดไทยได้มอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำผังแม่บทพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 และเมื่อการดำเนินงานได้ล่วงเลยไปเป็นระยะเวลา 10 …
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562  ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด . . . . รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์ จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดตราด หน่วยงานทหาร หน่วยงานตำรวจ สำนักงานจังหวัดตราด และหน่วยงานเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ.ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา . . . . เพื่อให้เด็กในพื้นที่และครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ในงานยังมีการแจกอาหาร เครื่องดื่ม เล่นกิจกรรมแลกของรางวัล …
สำรวจการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
. . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุง ระบบบำบัดน้ำเสียจากร้านอาหารภายในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Power Monitoring Expert – กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน Building1 – สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย Building2 – อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ Building3 – อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญในอาคารนำร่อง 3 อาคาร 2. เพื่อหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารนำร่องทั้ง 3 อาคาร ทั้งในด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์3. เพื่อให้เกิดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 4. เพื่อให้เกิดผลประหยัดอย่างมีรูปธรรมในการดำเนินการด้านการอนุกรักษ์พลังงานในอาคารนำรองทั้ง 3 อาคาร5. เพื่อจัดทำระบบเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานของแต่ละอาคารเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านพลังงานในภาพรวมขององค์กร การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน . …
จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร  (BIM)
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร (BIM) . . . . ผู้อำนวยการ นายชินเทพ  เพ็ญชาติ , รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ บุคลากรสำนักงานบริหารระบบกายภาพ และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร  (BIM) เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานที่ทำในปัจจุบัน
สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม จังหวัดมหาสารคาม
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจอาคารสำนักงานเหล่ากาชาด เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ให้พร้อมใช้งานในการช่วยเหลือประชาชนใน จังหวัดมหาสารคราม
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้ยั่งยืน ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จังหวัดตราด
รองผู้อำนวยการ นางวันทนีย์  จิตต์การุญราษฎร์ และทีมงานสำนักงานบริหารระบบกายภาพ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทนเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ให้ยั่งยืน ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย จังหวัดตราด