คณะกรรมการบริหาร

  หนังสือคำสั่งสภากาชาดไทย - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย

  หนังสือคำสั่งสภากาชาดไทย - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุการกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย


คณะกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ประธานกรรมการ

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

กรรมการ

ศ.กิตติคุณ
นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร

กรรมการ

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

กรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช

กรรมการ

รศ.นพ.โศภณ นภาธร

กรรมการ

นายธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์

กรรมการและเลขานุการ


คณะอนุกรรมการบริหารอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

ที่ปรึกษา

นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

ที่ปรึกษา

ศ.กิตติคุณ เลอสม สถาปิตานนท์

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.ทิพย์สุดา ปทุมานนท์

ที่ปรึกษา

นายธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์

ประธานอนุกรรมการ

ศ.จามรี จุลกะรัตน์

อนุกรรมการ

ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล

อนุกรรมการ

รศ.กวีไกร ศรีหิรัญ

อนุกรรมการ

ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี

อนุกรรมการ

ผศ.ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์

อนุกรรมการ

ผศ.ดร.สรายุทธ ทรัพย์สุข

อนุกรรมการ

นางสาวธัญญพัทธ์ บวรโชติสวัสดิ์

เลขานุการ