แผนผังโครงสร้างองค์กร

ผู้บริหาร

นายธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์

ผู้อำนวยการ

[email protected]

โทร.87921

นายพิเชษธ์ จงตระกูล

ที่ปรึกษา

[email protected]

โทร.87922

ฝ่ายกลยุทธ์การบริหารระบบภายกาพ

นางสาวธัญญพัทธ์ บวรโชติสวัสดิ์

หัวหน้าฝ่าย

[email protected]

โทร.87924

นางสาวมุจลินท์ สุพรรณชนะบุรี

สถาปนิก

[email protected]

โทร.87201

นายรัชภคิน ห่วงสีทอง

สถาปนิก

[email protected]

โทร.87202

นายอนุชา กลมเกลี้ยง

วิศวกรโยธา

[email protected]

โทร.87203

เสกสิทธิ์ พันสวรรค์

วิศวกรไฟฟ้า

[email protected]

โทร.87306

นายชญานนท์ สมบัติศิริ

ผู้ช่วยสถาปนิก

[email protected]

โทร.87305

ฝ่ายบริหารสาธารณูปโภคพื้นฐานและการจัดการพลังงาน

นายสรายุทธ์ คงอยู่

หัวหน้าฝ่าย

[email protected]

โทร.87923

นายจอมพร แสงจันทร์

วิศวกร

[email protected]

โทร.87301

นายธนาชัย นามอินทร์

วิศวกร

[email protected]

โทร.87302

นายกรกฎ บุญธรรม

นายช่างโยธา

[email protected]

โทร.87303

นาย ไชยา สิงสอน

นายช่างไฟฟ้า

[email protected]

โทร.87304

งานบริหารทั่วไป

นางสาวรมณ ชมปรีดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[email protected]

โทร.87925

นางสาวกมลพรรณ อ่อนน้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[email protected]

โทร.87101

นางสาวกุลธรา สังข์อ่อน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[email protected]

โทร.87103

นางสาวนภัสสร ชัยโย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

[email protected]

โทร.87306

นางสาวมัทธานา ลออกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

[email protected]

โทร.87102

นาย จิรุฬ อรัณยกานนท์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

[email protected]

โทร.87204