ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงาน บริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกร 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงาน บริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา