ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 งานธุรการ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา นั้นบัดนี้ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ

รายชื่อผู้ได้รับคัตเลือกดังต่อไปนี้

ผู้ที่สอบได้คือ นางสาวกุลธรา สังข์อ่อน

ผู้ที่สอบได้สำรองคือ
1. นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน
2. นางสาวนิพัทธา จำรัส