ประกาศการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร วิศวกร 7 ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ

อาศัยอำนาจตามความในหมวด 3 ข้อ 15 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ให้บรรจุและแต่งตั้ง นายสรายุทธ์ คงอยู่ รหัสประจำตัว 5650716 วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย วิศวกร 7 เลขที่ตำแหน่ง 13 ฝ่ายทรัพยากรอาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ กลุ่มงาน สนับสนุนองค์กร สภากาชาดไทย โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งมีกำหนด 120 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565