เกณฑ์มาตรฐานสภาพกายภาพ สภาพแวดล้อม อายุการใช้งาน และรอบการบำรุงรักษา ( E-Book )

เกณฑ์มาตรฐานสภาพกายภาพ สภาพแวดล้อม อายุการใช้งาน และรอบการบำรุงรักษา จัดทำขึ้นเพื่อให้สถาปนิก วิศวกร และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินวางแผนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เพื่อให้อาคารสถานที่ ใช้งานได้อย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพและได้มาตราฐาน
• เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสถานที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
• เพื่อการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

สำนักงานบริหารระบบกายภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกณฑ์มาตรฐาน สภาพแวดล้อม อายุการใช้งาน และรอบการบำรุงรักษา ที่ได้จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และการวางแผนงบประมาณในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ
นายชินเทพ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ
นางวันทนีย์ จิตต์การุญราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ
นาสาวธัญญพัทธ์ บวรโชติสวัสดิ์ สถาปนิก 5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตราฐานงานกายภาพ

คณะผู้จัดทำ
ศาสตราจารย์ ดร.เสริชย์ โชติพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลยา พัฒนพีระเดช
อาจารย์ สิทธิพร อิสระศักดิ์
นายพรณรงค์ คิวเจริญ

ISBN 978-616-8212-02-8
พิมพ์ครั้งที่ 1 (กันยายน 2561)

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 โดยห้ามลอกเลียนส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์