ระเบียบสภากาชาดไทย การพัฒนาระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

? ระเบียบสภากาชาดไทย การพัฒนาระบบกายภาพ สภากาชาดไทย คลิก ?


นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

. . . . สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบกายภาพ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ในที่ตั้งบริเวณถนนอังรีดูนังต์ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินการในขอบเขตของการจัดการระบบกายภาพ ที่จะทำให้ทุกหน่วยงานของสภากาชาดไทย มีแนวปฏิบัติร่วมกันและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพในส่วนของสภาพแวดล้อมทางระบบกายภาพของสภากาชาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 13 นโยบาย

. . . . โดยได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ วัสดุและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค จากคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 326 วันที่ 15 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

นโยบายที่ 1. การบริหารและจัดการระบบกายภาพโดยรวม
. . . จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง สำหรับแนวทางดำเนินการและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบภายภาพของสภากาชาดไทย อันถือเป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติเดียวกันและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สภากาชาดไทย มีระบบกายภาพที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยในระดับที่เท่าเทียมองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 2. การพัฒนาและการจัดสร้างอาคาร
. . . กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนงานมีแนวทางการดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เกี่ยวข้องกับกรอบตัดสินใจดำเนินการ การกำหนดแนวทางวิธีการ  และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบเมื่อจะดำเนินโครงการจัดสร้างอาคาร เพื่อให้การดำเนินการจัดสร้างอาคารของหน่วยงานในสภากาชาดไทยมีอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 3. การปรับเปลี่ยนอาคารและพื้นที่
. . . กำหนดขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนงานมีแนวทางการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนอาคารในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสี่ยงตามมาในระยะยาว โดยนโยบายนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินโครงการที่หน่วยงานมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย และลักษณะอาคาร

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 4. การดูแลรักษาอาคาร
. . . กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบดำเนินการสำหรับการตรวจดูแลอาคารและโครงสร้างให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอและสำหรับการฟื้นสภาพและบูรณะอาคารที่ทรุดโทรม หรือหมดสภาพ ให้สามารถกลับมามีระดับประสิทธิภาพที่สูงอีกครั้ง เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง เกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินโครงการเพื่อการฟื้นสภาพและบูรณะอาคาร

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 5. การจัดการอาคารและระบบกายภาพ
. . . กำหนดขึ้นเพื่อให้อาคาร สถานที่ ระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภค อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐานโดยเท่าเทียมกันทั่วทั้งองค์กร เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางวิธีการ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการจัดการอาคาร การใช้งานอาคาร และการดำเนินการด้านระบบกายภาพของอาคารและสถานที่ในเขตพื้นที่ตั้งของสภากาชาดไทยในบริเวณถนนอังรีดูนังต์

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 6. การจัดการความปลอดภัย
. . . จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัยในพื้นที่สภากาชาดไทยมีระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง และลดระดับความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเนื้อหาครอบคลุมการกำหนดแนวทาง วิธีการ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย (safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (Fire safety) และอาชีวอนามัย (Health safety) ในพื้นที่และสถานที่ทำงานในสภากาชาดไทย

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 7. การจัดการพื้นที่สำนักงาน
. . . จัดทำขึ้นเพื่อให้การจัดสรรและจัดพื้นที่ทำงานสำนักงานของหน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทยเป็นไปโดยมาตรฐานเดียวกัน และมีการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื้อหาของนโยบายนี้เกี่ยวข้องกับ การกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการจัดการการใช้งาน การจัดสรร พื้นที่และสถานที่ของสภากาชาดไทย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้มาตรฐาน

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 8. การจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน
. . . จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการและดูแลให้สถานที่ทำงานของสภากาชาดไทยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากล โดยเนื้อหานโยบายเกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงาน (Workplace environment) เพื่อใหภายในพื้นที่หรือสถานที่ทำงาน มีระดับขอสภาพแวดล้อม อาทิ อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ และแสงสว่างที่เหมาะสม

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 9. การบำรุงรักษาและเปลี่ยนทดแทนระบบประกอบอาคาร
. . . จัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ระบบประกอบอาคาร ของทุกอาคารภายในพื้นที่ของสภากาชาดไทย จะได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และเปลี่ยนทดแทนอย่างเหมาะสมตามช่วงเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินการของหน่วยงานและการทำงานของบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้อาคาร สถานที่ ของสภากาชาดไทย อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และมีความพร้อมรองรับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล อยู่ตลอดเวลา

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 10. การจัดการพลังงาน
. . . จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนงานของสภากาชาดไทย มีการจัดการการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่า เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับ การกำหนดแนวทาง วิธิปฏิบัติ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการจัดการการใช้พลังงานในอาคารให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 11. จัดการขยะและของเสีย
. . . จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสภากาชาดไทยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการของเสียและขยะ เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเกิดการปฏิบัติของการหมุนเวียนนำกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด เนื้อหาของนโยบายนี้เกี่ยวข้องกับ การกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการจัดการของเสีย ขยะ และน้ำทิ้ง

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 12. การวางแผนและจัดเตรียมงบประมาณการจัดการระบบกายภาพ
. . . จัดทำขึ้นเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ มีการจัดเตรียมงบประมาณที่เพียงพอ ต่อการจัดการและดำเนินการระบบกายภาพให้ได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของนโยบายนี้เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการกำหนดรายการงบประมาณ และการจัดทำแผนงบประมาณ สำหรับการดำเนินการจัดการระบบกายภาพของแต่ละหน่วยงาน

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?

นโยบายที่ 13. การจัดหาและจัดจ้างผู้ดำเนินการงานระบบกายภาพ
. . . จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาผู้มาดำเนินการและปฏิบัติงานระบบกายภาพ ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สภากาชาดไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การกำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ และกระบวนการ ตลอดจนความรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินการจัดหาและจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานบริการอาคาร ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต้นทุนและคุณภาพงานที่ดี

? เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก ?