โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก – สำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก

มูลค่าโครงการ:47,025,000 ล้านบาท
ความก้าวหน้าโครงการ:อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ให้มีความพร้อมสำหรับการรวบรวมน้ำเสียจากอาคารต่างๆ เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อให้ค่าน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด งานปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก และงานระบบสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อปรับทัศนียภาพภายในพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 37 ไร่ (36 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา หรือ 59,096 ตารางเมตร)