ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตร์ฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 27 มีนาคม 2567 

กิจกรรม : ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตร์ฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีคัดเลือก

 

ตามประกาศสำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน พื้นที่สภากาขาดไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 งาน เลขที่ กภ.ป. 5/2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 นั้น

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพร์ม เอ็นจิเนียริ่ง อาร์คิเท็คเขอรัล คอนซัลแต้นส์ จำกัดโดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง