เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก โดยวิธีคัดเลือก

 

ตามประกาศสำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาขาดไทย เรื่อง จัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ กภ.ป. 2/2567 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567 นั้น ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,630,000.00 บาท (สี่สิบสามล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง