ประกาศผลการเสนอราคาโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบ
กล้องวงจรปิด (CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร โตยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากชาดไทย ได้มีโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้า
แสงสว่างรั้ว ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ ฝั่งตะวันตก สภากาซาดไทย แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเพฒหานคร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
โครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบกล้องวงจรปิด
CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการ่วมค้า อินโน
เอย โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,680,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว