ประวัติความเป็นมา

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีอาคารที่ทำการ และอาคารรักษาพยาบาลจำนวนมากกว่า 100 อาคาร

100

อาคาร

3,000,000

ตารางเมตร

77

จังหวัด

จึงได้เสนอว่าควรมีหน่วยงานหนึ่งที่จะรองรับงานต่างๆที่คณะกรรมการบริหารระบบกายภาพภากาชาดไทยเสนอสภากาชาดไทยจึงเห็นสมควรในการจัดตั้งสำนักงานบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทยให้เป็นหน่วยงานระดับหน่วยงานพิเศษเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารอนุรักษ์ และอาคารเก่าที่สร้างในปัจจุบัน รวมถึงโครงการที่กำลังก่อสร้างอีกหลายโครงการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย ได้ทำการศึกษา และรวบรวมผลการศึกษาผังแม่บทสภากาชาดไทยเสนอต่อคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 301 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารต่างๆ ว่า สภากาชาดไทยยังไม่มีหน่วยงานที่ควบคุมดำเนินงานด้านกายภาพให้เป็นไปตามผังแม่บทของสภากาชาดไทย เกณฑ์การขออนุมัติผู้ออกแบบ และขออนุมัติแบบรายละเอียดไม่มีความชัดเจน มาตรฐานการเขียนแบบงานก่อสร้าง และสถานที่ระบบการจัดเก็บภายหลังการก่อสร้างไม่มีหน่วยงานรองรับ

ภารกิจหลัก

สำนักบริหารระบบกายภาพ มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย


• ควบคุมและสนับสนุน

การดำเนินงานด้านบริหารจัดการอาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ

• พิจารณางบประมาณ

ในหลักการที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย ทั้งการก่อสร้างใหม่ และการบำรุงรักษา

• พิจารณาผังทางกายภาพ

ทั้งหมดของสภากาชาดไทย รวมถึงการก่อสร้างใหม่ และการบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนแม่บท

• ให้คำปรึกษาและดำเนินการ

เพื่อพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ของกิจการสภากาชาดไทย ผู้เกี่ยวข้อง และสังคมดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารอาคารสถานที่ และระบบ สาธารณูปโภคสภากาชาดไทยมอบหมาย

ระเบียบและนโยบายสำนักงาน


สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบกายภาพ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ในที่ตั้งบริเวณถนนอังรีดูนังต์ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางการดำเนินการในขอบเขตของการจัดการระบบกายภาพ ที่จะทำให้ทุกหน่วยงานของสภากาชาดไทย มีแนวปฏิบัติร่วมกันและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพในส่วนของสภาพแวดล้อมทางระบบกายภาพของสภากาชาดไทย จำนวนทั้งสิ้น 13 นโยบาย

 

โดยได้รับอนุมัติให้ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบ วัสดุและงานที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค จากคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่326 วันที่ 15 กันยายน 2560 ประกอบด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์ > ระเบียบสภากาชาดไทย การพัฒนาระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการระบบกายภาพ