Home

ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภากาชาดไทย ตำแหน่งวิศวกร 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภากาชาดไทย ตำแหน่งวิศวกร 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตรา เอกสารประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสภากาชาดไทย ตำแหน่งวิศวกร 3-5 ฝ่ายแผนแม่บทและมาตรฐานงานกายภาพ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จำนวน 1 อัตราDownload ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการทาสีป้องกันสนิมและทาสีทับหน้าทางเดิน และอาคารประกอบศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนสวางคนิวาส

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมตรวจการจ้างโครงการทาสีป้องกันสนิมและทาสีทับหน้าทางเดิน และอาคารประกอบศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนสวางคนิวาส ผ่านระบบประชุมวิดีโอทางไกล ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้ออกแบบและรับจ้างเพื่อชี้แจงแบบและดูสถานที่ โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมร่วมกับผู้ออกแบบและรับจ้างเพื่อชี้แจงแบบและดูสถานที่ โครงการปรับปรุงอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารสำนักงานบริหารระบบกายภาพมอบอุปกรณ์แท็บเล็ตให้กับตัวแทนอาคารที่เข้าร่วมโครงการและรางวัลแก่ผู้ตอบคำถามจากอบรมออนไลน์การสร้างจิตสำนึกและเทคนิคการประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2564 ผู้บริหารสำนักงานบริหารระบบกายภาพ มอบอุปกรณ์แท็บเล็ตให้กับตัวแทนอาคารที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, สถานเสาวภา และมอบรางวัลให้แก่ผู้ตอบคำถามจากอบรมออนไลน์การสร้างจิตสำนึกและเทคนิคการประหยัดพลังงาน ผ่าน Google Meet โดย อาจารย์พงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย