Home

ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นำทีมงานบริษัทวี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เข้าสำรวจอาคารต่างๆ ในพื้นที่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย นำทีมงานบริษัทวี อาร์ ดิจิตอล จำกัด เข้าสำรวจอาคารต่างๆ ในพื้นที่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาฯ สำหรับโครงการ BIM ...
อ่านเพิ่มเติม

งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Power Monitoring Expert - กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน Building1 - สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย Building2 - อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ Building3 - อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร งานบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีนัยสำคัญในอาคารนำร่อง 3 อาคาร 2. เพื่อหาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารนำร่องทั้ง 3 อาคาร ทั้งในด้านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์3. เพื่อให้เกิดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน 4. เพื่อให้เกิดผลประหยัดอย่างมีรูปธรรมในการดำเนินการด้านการอนุกรักษ์พลังงานในอาคารนำรองทั้ง 3 อาคาร5. เพื่อจัดทำระบบเก็บข้อมูลด้านการใช้พลังงานของแต่ละอาคารเข้าสู่ศูนย์กลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการด้านพลังงานในภาพรวมขององค์กร การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน . . . . การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับพนักงานสภากาชาดไทย เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ENERGY DAY . . . . การจัดกิจกรรม ENERGY DAY ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ.บริเวณหน้าอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ ภายในงานมีการมอบรางวัลประกวดคำขวัญ, รางวัลประกวดหน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน และนิทรรศการความรู้ด้านพลังงาน ประมวลภาพสรุปโครงการจัดการพลังงาน ENERGY DAY ENERGY DAY การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน (รอบพิเศษ) . . . . การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน (รอบพิเศษ) ให้กับพนักงานสภากาชาดไทย นักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 500 คน เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดอบรมพัฒนาจิตใต้สำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด จังหวัดอุดรธานี

โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. . . . สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สภากาชาดไทยฟื้นฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9 ตามพระราชดำริ . . . . ในการนี้สำนักงานบริหารระบบกายภาพสภากาชาดไทย จึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ให้ดำเนินการจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังโครงการเป็นรั้วทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองแดในการใช้ประโยชน์ในอนาค . . . . สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการงานจ้างก่อสร้างรั้วบล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแด ตำบลกรุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

Power Monitoring Expert กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน


Building1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Building2 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Building3 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ


กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบ โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนน อังรีดูนังต์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบ โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภคใต้ดินระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนน อังรีดูนังต์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสำรวจอาคารและบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อาคารสวางคนิวาส สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าสำรวจอาคารและบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อาคารสวางคนิวาส สภากาชาดไทย ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด เพื่อสำรวจความเสียหายศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดตราด สำรวจความเสียหายศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง และศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงาน เข้าสำรวจพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าทำการปรับปรุงพื้นที่กาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย