Home

ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรับปรุงรั้วฯ กับผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 6 ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและศาลเจ้าที่ก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรั้ว รอบสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและศาลเจ้าที่ก่อนจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรั้ว รอบสภากาชาดไทย ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรับปรุงรั้วฯ กับผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 5 ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้างานโครงการปรับปรับปรุงรั้วฯ กับผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 4 ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย