Home

oim_chula
ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสี่ยให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาขาดไทย ฝั่งตะวันตก วิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสี่ยให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์ มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาขาดไทย ฝั่งตะวันตก วิธีคัดเลือก ตามที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับงานจ้างควบคุม งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก วิธีคัดเลือก นั้น งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อปรับปรุงระบบ บำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบสายไฟฟ้าใต้ดินพื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก จำนวน 1 โครงการ โดยพิจารณาจากช้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา ผู้ให้บริการยื่นซอง ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพรม เอ็นจิเนียริ่ง อาร์คิเท็คเชอรัล คอนซัลแต้นส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,812,633.07 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสาม บาทเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง สิงหาคม ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง สิงหาคม ครั้งที่ 2 ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกของสภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (งวดที่ 2) ครั้งที่ 7/2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตกของสภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (งวดที่ 2) ครั้งที่ 7/2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพประชุมกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จ้างควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน (ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน) พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยวิธีคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย