Home

ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

Power Monitoring Expert กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน


Building1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Building2 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Building3 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ


กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพและคณะทำงานทีมสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบบน้ำเสีย เข้าทำการสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ หลังจากทำการบำบัดแล้ว ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพและคณะทำงานทีมสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน ระบบน้ำเสีย เข้าทำการสำรวจท่อระบายน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ หลังจากทำการบำบัดแล้ว ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมตรวจการจ้าง โครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการ และการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ระยะที่ 1 สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 3

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมตรวจการจ้าง โครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการ และการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ระยะที่ 1 สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 3 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมตรวจการจ้าง โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ประชุมตรวจการจ้าง โครงการสำรวจระบบสาธารณูปโภค ระบบรวบรวมน้ำเสีย และเสนอแนวทางการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่สภากาชาดไทย ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย