Home

oim_chula
ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

สำนักงานบริหารระบบกายาพ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

สำนักงานบริหารระบบกายาพ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงานบริหารระบบกายภาพ จัดกิจกรรมมอบสิ่งของ ให้แก่ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ได้มีโครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท ารวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง   ดาวน์โหลดเอกสารDownload ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โตยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากชาดไทย ได้มีโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ ฝั่งตะวันตก สภากาซาดไทย แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเพฒหานคร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบกล้องวงจรปิดCCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการ่วมค้า อินโนเอย โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,680,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 4)

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 4)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 4) ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย