Home

oim_chula
ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลการเสนอราคาโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร โตยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากชาดไทย ได้มีโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ ฝั่งตะวันตก สภากาซาดไทย แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเพฒหานคร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นโครงการงานจ้างติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟแสงสว่างรั้ว ระบบกล้องวงจรปิดCCTV) และป้าย LED โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจการ่วมค้า อินโนเอย โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,680,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 4)

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 4)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการ สำรวจและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อรองรับหลอด LED ระยะที่ 1 (งวดที่ 4) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง พฤศจิกายน ครั้งที่ 1

ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง พฤศจิกายน ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงรั้วฯ และโครงการปรับปรุงฯ SCB กับผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง และ ผู้จัดการงานก่อสร้าง พฤศจิกายน ครั้งที่ 1 ...
อ่านเพิ่มเติม
การไฟฟ้านครหลวง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการ Solar cell ให้กับสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

การไฟฟ้านครหลวง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการ Solar cell ให้กับสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 การไฟฟ้านครหลวง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ โครงการ Solar cell ให้กับสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย