Home

ท่านเตช
banner-energy-day
bim

ภารกิจหลัก
      สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

โครงการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร" สภากาชาดไทย รุ่นที่ 1 หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีผู้บริหารของสำนักงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับทีมช่างอาคารนำสำรวจตึกอาคารอุปการเวชกิจและอาคาร ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนำไปปรับปรุงและเขียนแบบโครงสร้าง 3 มิติ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์ 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานบริหารระบบกายภาพจัดการประชุมเพื่อหารือโครงการแบบร่างเบื้องต้นอาคารอำนวยการและการจัดการและการทบทวนปรับผังแม่บท พ.ศ. 2555 ฝั่งตะวันตก ถนนอังรีดูนังต์  ...
อ่านเพิ่มเติม

VDO

Power Monitoring Expert กราฟแสดงค่าไฟฟ้าประจำเดือน


Building1 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
Building2 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Building3 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ


กิจกรรมสำนักงานบริหารระบบกายภาพ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมคณะทำงานโครงการออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 64 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมคณะทำงานโครงการออกแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว และภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ฝั่งตะวันตก สภากาชาดไทย ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 64 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมคณะทำงานโครงการปรับปรุงผังแม่บทศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานและประชุมตรวจการจ้างโครงการ BIM งวดที่ 3

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชุมคณะทำงานและประชุมตรวจการจ้างโครงการ BIM งวดที่ 3 ...
อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับคณะผู้ทำงานเข้าทำการสำรวจอาคารธนาคารไทยพาณิชย์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารระบบกายภาพร่วมกับคณะผู้ทำงานเข้าทำการสำรวจอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อทำการเก็บข้อมูลวัดระยะและดูจุดที่ต้องการทำการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นสำนักงานให้กับสำนักงานภายในสภากาดชาดไทยต่อไป ...
อ่านเพิ่มเติม

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักข์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย