สำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติดำเนิน การเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพ อนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีอาคารที่ทำการและอาคารรักษาพยา บาลจำนวนมากกว่า 100 อาคารทั้งในส่วนที่เป็นอาคารอนุรักษ์ และอาคารเก่าที่สร้างในปัจจุบันรวมถึงโครงการที่กำลังก่อสร้างอีกหลายโครงการ

ภารกิจหลัก

สำนักบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

ควบคุม

ควบคุมและสนับสนุนการบริหารจัดการ อาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

พิจารณา

ผังทางกายภาพ การก่อสร้างใหม่ การบำรุง รักษาอาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

ประเมิน

พิจารณางบประมาณที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ อาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาและดำเนินการเพื่อพัฒนา อาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค

โครงการในปีงบประมาณ 2567

งานโครงการต่างๆ ของสำนักงานที่กำลังดำเนินการภายในปีงบประมาณ

โครงการ

มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท

ความก้าวหน้าโครงการ: 100 %
• โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 3

โครงการ

มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท

ความก้าวหน้าโครงการ: 100 %
• โครงการภายในปีงบประมาณ 2563 ตัวอย่างที่ 2

กิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงาน

สำนักบริหารระบบกายภาพ และสำนักงานบริหารกลาง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ เรื่อง Solar cell จากบริษัท SCG

ประกาศ

ประกาศสำคัญต่างๆ ของสำนักงาน

ดูทั้งหมด >

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง, ประกวดราคา

ดูทั้งหมด >