ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานบริหารระบบกายภาพ ได้มีโครงการงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศ
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในอาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 งาน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ บริษัท ารวัฒน์ ดีไซน์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง